Make your own free website on Tripod.com

Jwalat koti baalaarka- bhAsArunAngiM

SulAvanya shringAr shobhA virAmA.2

MahApadma kinjalka madhye virAjat 2

Trikonolla sankthim bhaje sri bhavAnim

 

GaneshAni mAdhyA khilai shakti vrundaihi

Spuratshri mahAchakra rajolla sankthim 2

ParAm rAjarAjeshwari twAm bhavAnim 2

ShivAm ko paristvAm shivAm bhAvayeham

 

Durustvam shivastvam cha shaktistvameva

TwamevAsi mAta pitAsi twameva 2

TwamevAsi vidyA twamevAsi buddhihi 2

Katirme matirdevi sarvam twameva

 

ShrutinAma gamyam suvedAgamAdhairmahimno na jAnAti pAram tamedam 2

Stutim kartu mechAmite twAm bhavAni 2

Kshamasve namambam pramukhta khilAham

 

Sharanye varainye sukhArunya purne

Hiranyo dharAdhaira gamye ti punye 2

BhavAranya bhitamcha mAmpahi bhadre  2

namaste namaste namaste BhavAni 4