Make your own free website on Tripod.com

 

raga bOaragaI BaOrva 1

raga maaruibahaga 1

raga klaavatI 2

raga Syaama klyaaNa 3

raga maQauvantI 3

raga AaBaaogaI 4

raga jaaoga 4

ibaMdabanaI saarMga 5

maulatanaI 5

ragaoEaI 6

pUiryaa klyaaNa 6

Aihr BaOrva 7

 


 

raga bOaragaI BaOrva

Aaraoh : ina saa ro ma p ina saa

Avaraoh : saa ina p ma ro saa

vaadI : ma samvaadI : saa

ro naI kaomala

dRt tInatala

mana saumart inasaidna tumarao naama, Aba tuma hI savaarao sagarI kama

*M^U AvagauNa kCu gauNa dohao ,maaoho tumahI SarNa ilayaaoo rama


dRt tInatala

AaAao AaAao AaAao nandlaala , taoro drsa ibana maO na jaa}^M

maaorI ibanatI maanaao Saama , hoo dyaalaU kRpa kIijae


raga maaruibahaga

Aaraoh : ina saa ga maM p naI saa

Avaraoh : saa ina Qa p maM ga ro saa

vaadI : p

samvaadI : saa

ivalaMibat ektala

risayaa hao na jaana ro vaahU ko dosa

mana icaMta mat baavarI bar jaaogainayaa ko Baosa ro ..

dRt tInatala

trpt rOOna idna ipyaa ibana maaora naOnaa trsao

ivanaya ipyaa taoro drsana idna

naOnana sao maaora jala barsao


raga klaavatI

Aaraoh : saa ga ma p Qa ina saa

Avaraoh : saa ina Qa p ga saa

vaadI Qa

saMvaadI ga

Kmaaja qaaT

samaya rat dsa ko baad

jaatI AaODva AaODva

dRt tInatala

baaolana laagaI kaoyailayaa Ba`mar bana Ba`mat maQaumaasa AayaI ..

baa^MsaurI kI gaMujar gauMjat AthI sauhavana ibarCna COoyaa^M ..


raga Syaama klyaaNa

Aaraoh : ina saa ro maM p ina saaM

Avaraoh : saaM ina Qa p maM p ga ma ro saa

vaadI ro

saMvaadI sa p

klyaaNa qaaT

ivalaMibat ektala

jaIyaao maorao laala banara maaora Ait saaoho kMganaa ..

sarsa saunaO rama naa sao rama maaoitlara maalaa ..

dRt tInatala

saavana kI saaMJa maaokao sauKd BayaI

AanaMd kI tna AMga maaokao }zt nahIM nahIM..


raga maQauvantI

#yaala ektala

maQaubana mao baajat maurilayaa Saama ..

baajao JaaMJa Dp maRdMga saMga rMga Aayao naaca gaana sauna lao ..

caIja, tInatala

erI AalaI kaoyailayaa baaolao Ambauvaa kI DarI ..

ipyaa maaoho prdosa basat hOM rahu tkt maOM harI ..


raga AaBaaogaI

Aaraoh : saa ro ga ma Qa saaM

Avaraoh : saaM Qa ma ga ro saa

vaadI: saMvaadI :

klyaaNa qaaT

#yaala ektala

laohao tuma jaaga janauma kI ifr janauma na Aae..

kaOna BaI AaSaa mat rKao mana kI

yahI gauNa dot maaoxa kI jaaga..

caIja, ektala

laaja raKao maaorI tuma hao data ..

hma garIba tuma data saba garIba duK inavaar ..


raga jaaoga

Aaraoh : ina saa ga ma p ina saa

Avaraoh : saaM ina p ma ga ma ga saa

vaadI: ma

saMvaadI : saa

Kmaaja qaaT

samaya: rat

#yaala ektala

iphrvaa kao ibarmaa ibarhna kI Ait ibasarayaao ..

kOsao BaUla BayaI maaosao AalaI ibaja baila Garao samaupayaao ..

caIja, tInatala

saajana maaoro Gar Aae maaoro mana sauK pavao ..

maMgala gaa}^M caaOMk pura}^M mana maMidr sauK pavao ..


ibaMdabanaI saarMga


maulatanaI

qaaT taoDI

vaadI p

saMvaadI saa

http://www.soundofindia.com/Raags/basant/raga_Multani.html

Raga Multani has the same tone material as Miyan ki todi, but these ragas have a different ascent-descent, different pivotal tones and an almost contrasting melodic structure. In contrast to Todi, in Multani Re and Dha are weak and omitted in ascent. Pa and Sa are the sonant-consonant pair and Ni is also frequently sustained. Ga is usually approached from Ma, and sometimes there is a slight oscillation on Ga in conjunction with Ma.

http://ramchandraj.tripod.com/raga_database.htm#66

 

Aaraoh : ina saa ga maM p Qa ina saaM

Avaraoh: saaM ina Qa p maM ga roo saa

 

#yaala ektala

 

gaaokula gaama kao Caora barsana laagaI

[nadao ]na mana maaoh ilayaao ro BaayaI sadarMga naoh ilayao

caIja, ektala

naOnana maoM Aana baana

kvana sao pir

 

inasaidna saaovat plakna Kaolat

jaba do mauK Saama kao KrI


ragaoEaI

Aaraoh saa ga ma Qa ina saaM

Avaraoh saaM ina Qa ma ga ma ro saa

 

vaadI ma

saMvaadI saa

qaaT Kmaaja

 

ivalmaibat ektala

maOM pa}^MM kRpa krI maaoihnaI EaI kuMja Bavana ko KaoijanaI

 

mana maainak mau@ta lar TUT[ idkrI pro saao KaoijanaI

 

caIja tInatala

bana bana baaolat kaoyailayaa

Aa[ basaMt bahairyaa ColaI camaolaI fulairyaa

 

]maMgao nayao naya patvaa

hir hir maUrt manavaa

naacat maaorvaa sauMdrvaa


pUiryaa klyaaNa

 

Aaraoh ina ro ga maM Qa naI saaMM

Avaraoh saaM ina Qa p maM ga ro saa

vaadI ga

saMvaadI ina

qaaT maarvaa

 

ivalmaibat ektala

Aaja saaobana erI maayaI laaD laDavana dor ..

banarI ko saorI maaotIyana ibarajao banarI ko mana Baavao ..

 

caIja tInatala

11 bahut idna baIto baIto

AjahMu na Aae maaoro Syaamaa ..

9 jaba Aavana kI ipyaa imalana kI

ipyaa maaoro Gar Aayao maMidlara ..

caIja tInatala

AalaI rI maaora mana hr laInaao Syaama sauMdr banavaarI

Jaba sao doKo maaQaurI maUrt ibasart naahI maaoro saOMyaa ..


Aihr BaOrva

 

Aaraoh saa ro ga ma p Qa naI saaMM

Avaraoh saaM ina Qa p ma ga ro saa

vaadI ma

saMvaadI saa

qaaT BaOrva

samaya saubah

 

ivalmaibat ektala

risayaa mhara Amalaa rat maata AajaaojaI

dasaI qaarI janauma janauma kI maanao inat caaAaojaI

caIja tInatala

saajana Aayaao Alabaolaa ijayaa At sauK pavao

maMgala gaa}^M caaOMk pura}^M mana maMidr sauK pavao

 

caIja, ektala

baoga baoga AaAao maMidr

bahut idnana baIto ipyaa ..

saUJat kCu naahI maaoho

inasaidna GaDI plaiCna

gauNaIdasa kao drsa

dIjao Aba paNa ipyaa ..

 


 

saUrdasaI malhar

 

Aaraoh saa ro ma p naI saaMM  yaa ina Qa naI saaM

Avaraoh saaM ina Qa p ina Qa p ma ro saa

vaadI saaM

saMvaadI p

qaaT kafI

samaya vaYaa yaa rat

 

ivalmaibat ektala

garjat AayaI baadla kalao Atih sauK pavao ..

garja garja cahUM AaOr to

barsa rho sadarMga bahut sauK pavao ..

caIja tInatala

9 baadrvaa barsana laagaI

13 nanhI nanhI baUMdna garja garja

cahUM AaOr ibajaurI camakt ..

 

9 kaoyala kI kUk saunat hUMk }zt

Cityaa Gart klanaa prt ipyaa ibana ijayara

ip} ip} ip} rTt ..