Make your own free website on Tripod.com

Bajana

rama sauimar rama sauimar ehI torao kaja hO 1

tnak hrI ciatvaao jaI maaorI Aaor.. 1

caalaa vaahI dosa p`Itma pavaa caalaa vaahI dosa 2

naama japna @yaaoM CaoD, idyaa tuma k`aoQa na CaoDa JaUz na CaoDa 2

jvalat kaoTI baalaak- BaasaaruNaaMgaIM 3

tU hI maoro rsanaa tU hI maoro baOnaa 3

do drsana maaoho Aaja saaMvairyaa 4

jaya durgao durgait pirhairNaI 4

 

dadra,

imaEa iplaU

rama sauimar rama sauimar ehI torao kaja hO

maayaa kao saMga %yaaga hirjaU kI sarna laaga

jagat sau#a maana imaqyaa JaUzao saba saaja hO.

saupnao jaao Qana ipCana kaho pr krt maana

baarU kI BaIt tOsao vasauQaa kao raja hO,.

naanak jana kht baat ibanasaI jaOho torao gaat

iCna iCna krI gayaao kalh tOsao jaat Aaja hO.


BajanaI

imayaa^M kI taoDI

tnak hrI ciatvaao jaI maaorI Aaor

hma icatvat tuma icatvat naahI idla ko baDo kzaor ..

maorI Aasaa icatvaina tumarI

AaOr na dUjaI daor .

tumasao hmakU ek hao jaI hmasaI laaK kraor..

}BaI zaDI Arja krt hU^M Arja krt Bayaao Baaor

maIra ko p`Bau hir AibanaasaI dosyaU^M p`aNa Akaor


imaEa

BajanaI

saa ro ma p Qa ina saaM

saaM ina Qa p ma ro saa

caalaa vaahI dosa p`Itma pavaa caalaa vaahI dosa

khao ksaUmala saaDI rMgavaa

khao tao BaMgavaa Baosa ..

khao tao maaoityana maaMga Baravaa

khao tao iCMTkvaa kosa

maIra ko p`Bau igarIQar naagar

sauNagyaao ibaDd narosa ..


imaEa

BajanaI

naama japna @yaaoM CaoD, idyaa tuma k`aoQa na CaoDa JaUz na CaoDa

sa%ya vacana @yaaoM CaoD, idyaa tuma ..

JaUzo jaga maoM idla lalacaakr Asala vatna @yaaoM CaoD, idyaa ..

kaODI kao tao Kuba saMBaalaa laala rtna @yaaoM CaoD, idyaa ..

ijana sauimarna sao Ait sauK pavaO itna sauimarna @yaaoM CaoD, idyaa ..

Kailasa ek Bagavaana Baraosao tna mana Qana @yaaoM na CaoD, idyaa ..


Slaaok

jvalat kaoTI baalaak- BaasaaruNaaMgaIM

saulaavaNya EauMgaar SaaoBaa ivaramaa.2

mahapQma ikMjalk maQyao ivarajat 2

i~kaoNaaolla saM>Ima Bajao EaI BavaanaIM.

 

gaNaoSaaNaI maaQyaa iKlaO Sai> vaRndO: spurt EaI mahacak` rajaaolla saMit 2

prama rajarajaoSvarI %vaama BavaanaI 2

iSavaamakao pirstvaama iSavaama Baavayaohma.

 

du$stvama iSavastvamaca Sai>stmaova %vamaovaasaI maata iptasaI %vamaova 2

%vamaovaasaI iva_aa %vamaovaasaI bauiw: 2

kitmao- maitr dovaI sava-ma %vamaova.

 

EautInaama gamyaM sauvaoda gamaawOrmaihmnaao na jaanaatI parmatmaodma.2

stuitM ktu- maoCaimato %vama BavaanaI 2

xamasvao namaMbaM p`mauKt: iKlaahma

SarNyao varONyao sauka$Nya puNao- ihrNyaao dradOr gamyaoit puNyao 2

BavaarNya BaItmaca maamapahI Bado` 2

namasto namasto namasto BavaanaI. 4

 


ragaoSvarI  dadra

tU hI maoro rsanaa tU hI maoro baOnaa

tU hI maoro savanaa tU hI maoro naOnaa

tU hI maoro Aatma kMvala maJaarI

tU hI maoro manasaa tumh pirvaarI

tU hI maoro manahI tU hI maoro saaMsaa

tU hI maoro saUrtoM p`aNa inavaasaa

tumh ibana maoro AaOr kaoe naahI

tU hI maoro jaIvanaI dadU maahI


maoGa malhar

do drsana maaoho Aaja saaMvairyaa

ibana drsana mana QaIr na Qairyaa ..

saaMvarI saUrt maaoro idla maoM samaayaI

Kana pana tna sauQa ibasarayaI

kla naa prt inasaidna pla QaiDyaa ..

ijama caatk barKa ibana haoyaI

hir ko imalana ibana mama gait saaoyaI

tDp rhI ibana naIr maCilayaa ..

maoro AvagauNa naaqa ibasarao

kr ikrpa mama Qaama isaQaarao

janama janama kI maOM dasa tumhiryaa ..

 ba`mhanaMd drsa kI PyaasaI

kruNaa krao jaana inajadasaI

baar baar yahI maaMga hmairyaa..

 


 

jaya durgao durgait pirhairNaI